Školné

Účelem tohoto vnitřního předpisu je upravit výši, způsob hrazení a podmínky osvobození úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Zábrodí, Horní Rybníky 29 zřízené Obcí Zábrodí.