Placení a odhlašování

  • způsob placení stravného: bezhotovostním platebním stykem nebo složením hotovosti u vedoucí ŠJ.  Vyúčtovanou částku za stravné zašlete převodem na účet: čú: 19-3954053369/0800    vedený u České spořitelny, vždy k 10.dni v měsíci, nebo do stanoveného termínu uhraďte v hotovosti k rukám vedoucí ŠJ.

Každou platbu, kterou poukážete na účet školy je potřeba správně identifikovat variabilním symbolem, který Vám byl přidělen. Vyúčtování případných přeplatků se provádí k poslednímu dni v měsíci.

Úplata za stravné se uskuteční k 10. dni v měsíci

 

  •  přihlašování a odhlašování stravy

Na základě úhrady stravného budou mít všichni strávníci automaticky na každý měsíc stravu objednanou. Odhlášení stravy na následující den je možné do 9,00 hod. dne předcházejícího plánované absence.

Možnosti odhlášení stravy:                                                                                                           telefonicky – 727 965 763                                                                                                                      osobně u vedoucí školní jídelny                                                                                                           písemně do notýsku u svozových dětí